Zasady przetwarzania danych osobowych 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) 

  I. Postanowienia ogólne. 

1. Dowolny użytkownik kontaktując się z Przedsiębiorstwem Informatycznym BITCOMPUTER przy pomocy narzędzi elektronicznych, korzystając ze stron internetowych oraz wypełniając formularze kontaktowe na dowolnej stronie internetowej należącej do Przedsiębiorstwa Informatycznego BITCOMPUTER  z siedzibą w Nysie, ul. Chodowieckiego 9, 48-300 Nysa, Poland pozostawia i jednocześnie powierza swoje dane osobowe, a Przedsiębiorstwo Informatyczne BITCOMPUTER staje się Administratorem tych danych osobowych.
2. Dane osobowe, zawarte w formularzach kontaktowych oraz inne powierzone dane osobowe, wymagające zgodnie z RODO udzielenia przez ich właściciela oddzielnej zgody na ich przetwarzanie, zostaną usunięte, jeżeli nie upoważni Pan(i) Przedsiębiorstwo Informatyczne BITCOMPUTER do ich przetwarzania w celach określonych poniżej, poprzez wyraźne określenie zgody na fakt przetwarzania danych.

II. Zakres przetwarzania danych osobowych. 

3. Po uzyskaniu zgody na przetwarzanie Pana(i) lub firmy danych, m.in. objętych formularzem tj. imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, e-mail, telefon, NIP, w zakresie nawiązania kontaktów handlowych i otrzymywania ofert handlowych, Przedsiębiorstwo Informatyczne BITCOMPUTER staje się Administratorem tych danych i zapewnia ochronę zgodnie z przepisami RODO.
4. W celu szerszego korzystania z usług informacyjnych Przedsiębiorstwo Informatyczne BITCOMPUTER opisanych w pkt. 4.1 i 4.2 poniżej,  niezbędne jest wyrażenie zgody na: 
4.1. przesyłanie, przekazywanie informacji handlowo-marketingowych przez Przedsiębiorstwo Informatyczne BITCOMPUTER i jej partnerów biznesowych w dowolnej formie wskazanej podczas pierwszego przetwarzania lub rejestracji danych,
4.2. dalsze przekazywanie przez Przedsiębiorstwo Informatyczne BITCOMPUTER danych osobowych do przetwarzania tylko i wyłącznie w celu i w zakresie określonym w pkt. 3 i 4.1 a niniejszych Zasad.
5. Niezależnie od postanowień niniejszych Zasad, szczegółowe regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie 
www.bitcomputer.com.pl . Akceptacja niniejszych Zasad oznacza, że zapoznałeś się i akceptujesz tę Politykę Prywatności.

III. Zasady przetwarzania danych osobowych.

6. Dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do partnerów biznesowych Przedsiębiorstwa Informatycznego BITCOMPUTER w celu realizacji umowy sprzedaży oraz uzyskania specjalnej ceny dla zamawiającego.
7. Dane będą przechowywane przez okres wzajemnej aktywności handlowej oraz przez okres 5 lat podatkowych liczonych od dnia odnotowania Pana(i) ostatniej aktywności handlowych, akcji i wydarzeniach marketingowych organizowanych online lub offline. W przypadkach dokonywania zakupów w Przedsiębiorstwie Informatycznym BITCOMPUTER bądź wykonywania przez nas usług na rzecz Pan(i) lub firmy, dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia należności głównej określony w przepisach prawa cywilnego oraz przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego dla przechowywania faktur a więc 5 lat licząc od końca roku w którym powstał obowiązek podatkowy. Podstawą prawną do tych działań jest art. 6 ust. 1 lit. C oraz f RODO. Zapis ten nie ogranicza Pani/a praw określonych w pkt.8.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu(i) następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana(i) zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana(i) dane, może Pan(i) żądać, abyśmy je usunęli),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan(i) żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem(nią) działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan(i) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan(i) wskazać nam Pan(i) szczególną sytuację, która Pana(i) zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana(i) dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana(i) praw lub też, że Pana(i) dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
f. prawo do przenoszenia danych (ma Pan(i) prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan(i) nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana(i) zgody. Może nam Pan(i) zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
g. prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan(i), że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan(i) złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
9. W celu wykonania swoich uprawnień prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

IV. Oświadczenia. 

Podczas korzystania z narzędzi elektronicznych, stron internetowych i wprowadzania do formularzy danych osobowych, odpowiednio do rodzaju operacji, które Pan(i) wykonuje, wymagane będzie złożenie oświadczeń woli wg poniższych klauzul:
1. Akceptuję Zasady i Politykę Prywatności
pole TAK / NIE
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych określonych w formularzu kontaktowym zgodnie z powyższymi Zasadami w zakresie:
a. nawiązania kontaktów handlowych, otrzymywania ofert handlowych
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
b. otrzymywania informacji handlowo-marketingowych przez Przedsiębiorstwo Informatyczne BITCOMPUTER i jej partnerów biznesowych celem realizacji zamówienia:
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
c. dalszego przekazywania przez Przedsiębiorstwo Informatyczne BITCOMPUTER moich danych osobowych do przetwarzania tylko i wyłącznie w celu i w zakresie określonym w pkt. 3a i 3b
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody

 P.I. BITCOMPUTER , dnia 24 maja 2018

Polityka Prywatności i plików cookies
oraz szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych
 

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z wszelką komunikacją marketingową prowadzoną z naszą firmą oraz P.I. BITCOMPUTER , przy pomocy następujących kanałów komunikacji:

1. W związku z korzystaniem ze stron internetowych działających samodzielnie lub jako subdomeny strony www.bitcomputer.com.pl są objęte niniejszą polityką prywatności.

2. W związku z korzystaniem z wszelkich aktywnych formularzy kontaktowych dostępnych na wyżej wymienionych stronach.

3. W związku z subskrypcją newslettera, jeśli można jej dokonać na którejkolwiek z wyżej wymienionych stronach internetowych.

W celu wykonania swoich praw wynikających z przepisów RODO lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką Prywatności, proszę skierować swoje żądanie lub pytanie pod adres e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana/Panią zidentyfikować .

Dane osobowe 

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Informatyczne BITCOMPUTER z siedzibą w Nysie, ul. Chodowieckiego 9, 48-300 Nysa , REGON: 530544899, NIP: 7530007717

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia.

Przypominamy, że RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z ochroną i przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo do usunięcia danych osobowych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
6) prawo do przenoszenia danych,
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) prawo do wyrażania i odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej Polityce Prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.


Bezpieczeństwo.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu korzystania z usług Google, w szczególności Google Analytics,
2. Xopero Software S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Herberta 3, 66-400 Gorzów Wlkp., Polska – w celu przechowywania zaszyfrowanych kopii danych osobowych na serwerze,
Twoje dane będą przekazywane do USA w związku z korzystaniem z usług Google. Odpowiednie zabezpieczenia Pana / Pani danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele, czynności i podstawy przetwarzania 

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego i przechowywane na serwerze.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt e-mailowy. 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące. 

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. 

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu ustawień Twojej przeglądarki, gdzie możesz ustalić zasady zapisywania cookies na Twoim urządzeniu albo usunąć je w całości. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Nasze strony internetowe nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania przez nasze strony internetowe. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a) Optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji użytkownika (jeśli wymagane jest wcześniej logowanie), dzięki temu Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
Na naszych stronach stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy naszych stron mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Stosowane przez nas pliki cookie w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji tożsamości użytkownika.

Cookies podmiotów trzecich. 

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

• Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

• Marketing. Obecnie nie korzystamy z innych narzędzi marketingowych służących do profilowania użytkowników stron internetowych, takich jak Facebook Pixel, aby kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy. Jeśli w przyszłości uruchomimy takie narzędzia, informacja o wprowadzonych zmianach zostanie dodana do niniejszej Polityki Prywatności. Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. Zmieniając swoje ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie obsługi  plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z plików cookies w usługach Google AdWords, czy nie.

• Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN. Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. 

Logi serwera 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Szczególne zasady przetwarzania danych osobowych dotyczące tylko strony:  www.bitcomputer.com.pl 


Konto użytkownika (dotyczy wyłącznie strony) 

Zakładając konto użytkownika, musisz podać swój adres e-mail, numer NIP oraz zdefiniować hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji profilu użytkownika możesz podać dalej idące dane na swój temat, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, numer telefonu oraz adres do wysyłki. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne.

Dane wprowadzone przez Ciebie w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia Ci możliwości korzystania z niego. Podanie danych w koncie użytkownika ma za zadanie ułatwić Ci składanie zamówień poprzez automatyczne podstawianie danych do formularza zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach konta użytkownika jest realizacja składanych zamówień oraz w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej, którą zawierasz na podstawie zasad sklepu – art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.

Dane zgromadzone w koncie użytkownika przetwarzane są w ramach systemu P.I. BITCOMPUTER. i przechowywane na serwerze zapewnianym przez P.I. BITCOMPUTER.

Twoje dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziesz posiadać konto użytkownika. Po usunięciu konta, twoje dane zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.

W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do swojego konta użytkownika. Po zalogowaniu się do konta możesz w każdej chwili zmodyfikować swoje dane, jak również je usunąć, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. W każdej chwili możesz podjąć również decyzję o usunięciu konta.

W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zamówienia  mogą być składane: osobiście, drogą e-mail, telefonicznie lub www.bitcomputer.com.pl

Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach systemu

P.I. BITCOMPUTER i przechowywane na serwerze zapewnianym przez P.I. BITCOMPUTER. 

Jeżeli posiadasz konto użytkownika, to Twoje zamówienie będzie widoczne w ramach historii zamówień danego konta.

Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą lub paragonem. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem systemu P.I. BITCOMPUTER, administrowanego przez P.I. BITCOMPUTER. Zamówienia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Jeżeli składasz reklamację, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści zgłoszenia reklamacyjnego, które obejmuję imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej. Reklamacje mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

P.I. BITCOMPUTER , dnia 24 maja 2018r

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kasy Fiskalne

Promocja Świąteczna 2016

Szkolenia Edukator Biznesu 

Optima demo Online, zalecana przeglądarka IE

Wypróbuj pakiet Optimy On-line

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości