Z myślą o nowych podatnikach, którzy w 2018 roku będą musieli zaopatrzyć się  w urządzenia fiskalne przygotowaliśmy do dyspozycji szereg materiałów informacyjnych.

Informujemy, że zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 Listopada  2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Nowe rozporządzenie wprowadza istotne zmiany dotyczące zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych, które w znaczny sposób ograniczą liczbę podatników uprawnionych do korzystania z tego przywileju.

Przypominamy, że zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Finansów z dnia 7 Listopada 2014r (tekst do pobrania w poniższym linku) od 1 stycznia 2015 r. obowiązkiem stosowania kas, bez względu na obrót, zostaną objęci podatnicy świadczący takie usługi, jak:

 1. Naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, naprawa opon, ich zakładanie, bieżnikowania, regeneracja, wymiana opon
 2. Badania i przeglądy techniczne pojazdów
 3. Usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów
 4. Usługi prawne z wyjątkiem notariuszy
 5. Doradztwa podatkowego
 6. Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne
 7. Usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usługi przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (czyli catering - za wyjątkiem samolotów, stołówek szkolnych i uczelnianych).
 8. Dostawa perfum i wód toaletowych.

Od kiedy?

Najpóźniej od 1 marca 2015 roku. Z uwagi na dużą ilość podmiotów, która będzie musiała rozpocząć ewidencję sprzedaży przy pomocy kas fislanych, zalecamy zakup w terminie wcześniejszym, ponieważ w miesiącu Lutym będzie ograniczony wybór urządzeń fiskalnych.

 Co zyskuję kupując kasę fiskalna wcześniej?

 Znalezienie odpowiedniej kasy z wyprzedzeniem, da nam pewność, że zdążymy z dopełnieniem wszelkich formalności i zachowamy prawo do skorzystania ze zwrotu (nawet 700 zł za każde urządzenie).

 Poza tym wcześniejszy zakup kasy fiskalnej pozwoli nam nauczyć się obsługi kasy w trybie szkoleniowym, a dłuższy okres szkoleniowy to mniej pomyłek i sprawniejsza obsługa urządzenia w przyszłości.

 Wysokość zwrotu na zakup kasy fiskalnej Podatnikom, którzy kupują kasę fiskalną po raz pierwszy, przysługuje odliczenie 90% wartości netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł (do odliczenia uprawnia art. 111 ust. 4 ustawy o VAT).

 Podatnik może otrzymać zwrot za każdą zgłoszoną przed terminem powstania obowiązku fiskalizacji kasę fiskalną. Dlatego warto się zastanowić nad kasą rezerwową, gdyż po tym terminie nie będzie można skorzystać ze zwrotu. Należy pamiętać o tym, że kasa musi posiadać aktualną homologację Ministerstwa Finansów.

Najnowsza kasa fiskalna Novitus Next - system fiskany nastepnej generacji On-Line  

Kasa Fiskalna Novitus Next - zobacz cenę oraz pełny opis. 

 

Najnowsza drukarka fiskalna Novitus HD E- do zadań specjalnych, pierwsza z kolorowym wyświetlaczem - w promocyjnej cenie 

  

Drukarka Fiskalna HD-e - zobacz cenę oraz pełny opis.

Najczęściej wybierana kasa fiskalna przez małych podatników w 2016-2017 - Novitus Nano E

 

Kasa fiskalna Nano E - zobacz cenę oraz pełny opis.

  

 

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas 

Określone w rozporządzeniu zwolnienia można umownie podzielić na dwie grupy:

 • podmiotowe - dla okerslonych rodzajów usług
 • przedmiotowe - dla tych, którzy w 2014 r. przekroczyli 20.000 zł obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

 

 

  Kasa fiskalna Mała Plus E - zobacz cenę oraz pełny opis.

 

 

 

Czynności pozbawiające prawa do zwolnienia z obowiązku stosowana kas

Na mocy § 4 rozporządzenia, zwolnień z ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3 (wymienionych powyżej) nie stosuje się w przypadku:

1) dostaw:

 1. gazu płynnego,
 2. części do silników (PKWiU 28.11.4), silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1), nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1), przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2), części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0), części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0), silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 3. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 4. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 5. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT,
 6. płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie,
 7. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 8. wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, wyjątkiem towarów, dostarczanych w sposób określony w poz. 42 załącznika do rozporządzenia;

 

2) świadczenia usług:

 1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów wymienionych w poz. 15-16 załącznika do rozporządzenia,
 2. przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami.

Kasa fiskalna Sento E - zobacz cenę oraz pełny opis.

 

 

   

Zgodnie z § 3 ustawy:

1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.:

1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

3) podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%

4) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu:

       a) za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,

       b) za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy– będzie wyższy niż 80%.

2. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku     podatkowym byliobowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

3. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się do podatników, którzy w pierwszym lub drugim półroczu poprzedniego roku podatkowego osiągnęli udział procentowy obrotu równy 80% albo niższy niż 80%.

4. Na potrzeby stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z tytułu czynności, o których mowa w poz. 36 i 49 załącznika do rozporządzenia.

 

Kasa fiskalna Soleo Plus E Kasa fiskalna Soleo Plus E - zobacz cenę oraz pełny opis.

  

 
 
Kwestie Prawne
Kto powinien posiadać kasę fiskalną?
Kasę rejestrującą (potocznie zwaną fiskalną) muszą mieć firmy sprzedające towary i świadczące usługi klientom detalicznym, czyli osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej, które na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie zostały zwolnione z obowiązku ich używania na kolejny okres.
 Kogo obejmuje obowiązek stosowania kas?
 W § 4. Rozporządzenia zawarto katalog usług, do których nie przewiduje sie zwolnień z rejestracji na kasie rejestrującej:
Bez względu na osiągany obrót:
prowadzących sprzedaż:
 1. perfum i wód toaletowych

świadczonych usługi:

 1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 2. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 3. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 4. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 5. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 6. prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia (czynności notarialne),
 7. doradztwa podatkowego,
 8. związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 9. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych 
 10. z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Kiedy należy rozpocząć ewidencję przy zastosowaniu kasy fiskalnej ?

 Ewidencję sprzedaży perfum i wód toaletowych na kasie fiskalnej należy rozpocząć od:1 stycznia 2015.

Ewidencję usług (lekarze, prawnicy, warsztaty mechaniczne, przewóz pasażerów, doradztwo podatkowe, wyżywienie itp.) należy rozpocząć od 1 marca 2015 roku. Kasę należy zakupić z odpowiednim wyprzedzeniem, aby był czas na jej zaprogramowanie, zapoznanie się z jej obsługą oraz przeprowadzenie procesu fiskalizacji.

 Podatnicy rozpoczynający dopiero działalność po 1 stycznia 2015 roku mają 2 miesiące od pierwszej wykonanej usługi na zainstalowanie kasy fiskalnej i rozpoczęcie na niej ewidencji świadczonych usług.

Jakie są obowiązki podatnika stosującego kasę fiskalną ?

 1. rozpoczęcie rejestracji na kasie fiskalnej w wyznaczonym terminie
 2. zgłoszenie kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy,
 3. naniesienie na obudowę kasy w sposób trwały nadanego jej numeru ewidencyjnego,
 4. dokonywanie rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku paragonu fiskalnego z każdej sprzedaży
 5. wydawanie oryginału wydrukowanego paragonu nabywcy
 6. rejestracji zaliczek na kasie w chwili jej otrzymania od klienta
 7. sporządzanie raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym
 8. sporządzanie raportu fiskalnego za okres miesięczny do 25 dnia następnego miesiąca
 9. prowadzenie poza kasą ewidencji zwrotów, reklamacji i ewidentnych pomyłek-taki rejestr można zakupić w naszej firmie
 10. przechowywania kopii dokumentów kasowych przez okres pięciu lat w przypadku kas z kopią papierową, w przypadku kas z kopia elektroniczną do przechowywania zapisanych nośników (kart SD) przez ten okres
 11. przechowywania książki kasy oraz programu archiwizującego w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniania ich na żądanie właściwych organów
 12. poddawania kasy obowiązkowym ustawowym przeglądom serwisowym nie rzadziej niż co 2 lata

Sankcje za brak kasy ?

 1. Jeśli podatnik w ustawowym terminie nie zacznie stosować w prowadzonej działalności gospodarczej kasy rejestrującej, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.
 2. Jeżeli podatnik nie rozpocznie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w obowiązujących terminach nie będzie mógł oczywiście skorzystać z prawa odliczenia od podatku, kwot wydatkowanych na zakup kasy (obecnie 90 % jej ceny zakupu, nie więcej jednak niż 700 zł).
 3. W przypadku braku kasy fiskalnej podatnik zobowiązany do jej posiadania może zostać ukarany karą grzywny do 240 stawek dziennych za nieprowadzenie księgi (kasa fiskalna jest księgą w rozumieniu Kodeksu karnego skarbowego), albo w przypadku mniejszej wagi karą grzywny za wykroczenie skarbowe.
 4. W przypadku posiadania kasy, ale nieewidencjonowania przy jej pomocy sprzedaży, albo też w przypadku ewidencjonowania tylko części sprzedaży, którą podatnik powinien ewidencjonować, podatnik może zostać ukarany karą grzywny do 240 stawek dziennych za nierzetelne prowadzenie księgi, albo w przypadku mniejszej wagi karą grzywny za wykroczenie skarbowe.
 5. W przypadku nieprawidłowego ewidencjonowania na kasie rejestrującej, które jednak nie skutkuje uszczupleniem zobowiązania podatkowego podatnik może zostać ukarany karą grzywny za wykroczenie skarbowe za wadliwe prowadzenie księgi.
 6. W przypadku niezgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego podatnik zobowiązany będzie do zwrotu odliczonych lub zwróconych mu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej.

Serwisowanie urządzenia?

 1. Podatnik jest obowiązany do wykonywania przeglądów okresowych. Przegląd kasy powinien odbyć się nie rzadziej, niż co 24 miesiące.
 2. Podatnik ma obowiązek zgłosić do serwisu każdą nieprawidłowość w działaniu kasy.
 3. Podatnik ma obowiązek samodzielnej i stałej weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów (usług) i właściwego ich przyporządkowania do stawek podatków.
 4. Podatnik ma obowiązek przechowywania książki kasy w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniania jej na żądanie służby serwisowej.
 5. W przypadku utraty książki kasy rejestrującej podatnik jest obowiązany niezwłocznie zwrócić się do serwisu o wydanie duplikatu oraz powiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Na stronie tytułowej tej książki kasy rejestrującej musi być umieszczony napis "DUPLIKAT".
 6. Podatnik ma obowiązek poddania obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kas, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem przez podatnika do prowadzenia ewidencji.
 7. Naruszenie obowiązków w zakresie zgłoszenia kasy do serwisu celem wykonania przeglądu skutkuje utratą prawa odliczenia do 90% ceny netto kasy (nie więcej niż 700 zł) albo obowiązkiem zwrotu kwoty już odliczonej, albo otrzymanej wcześniej.
 
O ofertę dla podatników 2015 pytaj w naszych salonach.
 
Przypominamy również o dedykowanych serwisach internetowych, w przypaku zamówień bezpośrednio z nw. stron,
podczas składania zamówień w polu "uwagi" proszę dopisać "realizacja przez BITCOMPUTER Nysa"
- dla szkół nauki jazdy: www.kasydlaosk.pl
- dla lekarzy               : www.kasawgabinecie.pl
- dla prawników          : www.kasawkancelarii.pl
Reklama
Reklama
Reklama
Sello: rewolucja w obsłudze aukcji internetowych

Kasy Fiskalne

Promocja Świąteczna 2016

Szkolenia Edukator Biznesu 

Optima demo Online, zalecana przeglądarka IE

Wypróbuj pakiet Optimy On-line

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości