Certyfikaty niekwalifikowane zaufane

Certyfikaty niekwalifikowane, często nazywane również zwykłymi lub komercyjnymi, służą do podpisywania i szyfrowania poczty elektronicznej i plików.

CERTUM PCC jako jedyne w Polsce oferuje 3 certyfikaty niekwalifikowane zaufane (czyli wydawane zgodnie ze standardem WebTrustSM/TM):

1.Certum Silver

Certyfikat identyfikujący określoną osobę w Internecie. Potwierdza on tożsamość właściciela, ponieważ zawiera jego imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. Za pomocą tego certyfikatu możliwe jest podpisywanie i szyfrowanie korespondencji elektronicznej oraz plików, a także możliwa jest weryfikacja podpisu elektronicznego złożonego pod dokumentem elektronicznym i powiązanie tego podpisu z osobą, która go złożyła.

Zastosowanie

Certyfikat Certum Silver przeznaczony jest do zabezpieczania korespondencji elektronicznej (poczty e-mail). Umożiwia podpisanie i/lub szyfrowanie przesyłek. W połączeniu z oprogramowaniem podpisującym i szyfrującym (np. proCertum Combi) certyfikat służy również do zabezpieczania plików, np. archiwizowanych na dowolnym nośniku danych. Certyfikat pozwala na wykrycie wszelkich ingerencji i zmian w przesyłce e-mail, dokonanych przez osoby trzecie oraz daje gwarancję odbiorcy, że autorem wiadomości wysłanej z konta e-mail jest właściciel konta. W praktyce certyfikat Certum Silver stosowany jest jako główny sposób identyfikacji użytkownika w korporacji czy instytucji oraz jako podstawowe narzędzie do zabezpieczenia poczty elektronicznej.

Korzyści

wiarygodna identyfikacja właściciela certyfikatu w Internecie, prowadzenie bezpiecznej korespondencji elektronicznej, także o charakterze zawodowym,skuteczna ochrona przed przechwyceniem, przeczytaniem lub sfałszowaniem wiadomości elektronicznych,skuteczna ochrona przed przechwyceniem, przeczytaniem lub sfałszowaniem przechowywanych dokumentów elektronicznych i plików,dostęp do innych usług oferowanych przez CERTUM PCC (np. Kurier Elektroniczny).


Parametry techniczne certyfikatu zgodny ze standardem X.509 v.3 (RFC3280), zabezpieczony funkcją kryptograficzną RSA-SHA1,wydany przez CERTUM PCC posiadający aktualny certyfikat zgodności ze standardami WebTrust,wydany przez CERTUM PCC, którego certyfikat urzędu (certyfikat root) jest automatycznie rozpoznawany jako zaufany w przeglądarkach internetowych,możliwa jest weryfikacja statusu certyfikatu przy pomocy list CRL oraz protokołu OCSP.


Wymagania techniczne

posiadanie konta poczty elektronicznej,zainstalowane odpowiednie aktualizacje przeglądarek internetowych, a w przypadku ich braku zainstalowany (bezpłatny) certyfikat Głównego Urzędu Certyfikacji Certum CA (tzw. root).

Okres ważności

certyfikat Certum Silver wydawany jest na 1 rok.

Odpowiedzialność CERTUM PCC

odpowiedzialność finansowa CERTUM PCC wynosi do 400 zł.

Cena

Certum Silver

Netto

Brutto

Okres ważności

Wydanie

50,00 zł

61,00 zł

1 rok

Odnowienie

25,00 zł

30,50 zł

1 rok

Wymagane dokumenty w celu weryfikacji tożsamości

Kopia dowodu tożsamości subskrybenta (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy itp.), przesłana faksem, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub złożona osobiście, umożliwiająca weryfikację danych podanych w formularzu wypełnionym na stronie WWW.

Wymagane dokumenty w celu weryfikacji uprawnień

Jeżeli subskrybent jest pracownikiem instytucji lub osoby prawnej, której dane chce umieścić w certyfikacie:

Upoważnienie zawierające zgodę tej instytucji na umieszczenie jej danych w certyfikacie osoby fizycznej.

Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku instytucji nie zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym dokument potwierdzający nadany numer NIP lub REGON.

Wymagane dokumenty formalne

W przypadku certyfikatu zamawianego przez osoby fizyczne:

Umowa z Subskrybentem o świadczenie niekwalifikowanych usług certyfikacyjnych.

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami użycia certyfikatu.


W przypadku certyfikatu zamawianego przez Zamawiającego, innego niż podmiot samego certyfikatu:Umowa z Zamawiającym o świadczenie niekwalifikowanych usług certyfikacyjnych.

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami użycia certyfikatu.2.Certum Gold

Certyfikat spełniający podobne funkcje co certyfikat Certum Silver. Również umożliwia on podpisywanie i szyfrowanie korespondencji elektronicznej oraz plików. Certyfikat Certum Gold wymaga pewniejszej weryfikacji tożsamości użytkownika niż certyfikat Certum Silver. W związku z tym większa jest odpowiedzialność finansowa ponoszona przez CERTUM PCC.

Zastosowanie

Certyfikat ten może być stosowany wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są certyfikaty Certum Silver, a ponadto po zawarciu stosownych umów może być wykorzystywany do sygnowania podpisem elektronicznym dokumentów handlowo-biznesowych, takich jak np. oferty, umowy czy zamówienia. W przypadku używania przez firmy certyfikatów do identyfikacji użytkowników oraz do zabezpieczenia poczty korporacyjnej, certyfikat Certum Gold jest zazwyczaj przeznaczany dla kadry zarządzającej.Ze względu na wysoki poziom odpowiedzialności finansowej CERTUM PCC jest stosowany do elektronicznego podpisywania dokumentów o istotnym znaczeniu dla firmy.

Korzyści

wiarygodna identyfikacja właściciela certyfikatu w Internecie,prowadzenie bezpiecznej korespondencji elektronicznej, także o charakterze zawodowym,skuteczna ochrona przed przechwyceniem, przeczytaniem lub sfałszowaniem wiadomości elektronicznych,skuteczna ochrona przed przechwyceniem, przeczytaniem lub sfałszowaniem przechowywanych dokumentów elektronicznych i plików,dostęp do innych usług oferowanych przez CERTUM PCC (np. Kurier Elektroniczny).

Parametry techniczne certyfikatu

zgodny ze standardem X.509 v.3 (RFC3280),zabezpieczony funkcją kryptograficzną RSA-SHA1,wydany przez CERTUM PCC posiadające aktualny certyfikat zgodności ze standardami WebTrust,wydany przez CERTUM PCC, którego certyfikat urzędu (certyfikat root) jest automatycznie rozpoznawany jako zaufany w przeglądarkach internetowych,możliwa jest weryfikacja statusu certyfikatu przy pomocy list CRL oraz protokołu OCSP.

Wymagania techniczne

posiadanie konta poczty elektronicznej,zainstalowane odpowiednie aktualizacje przeglądarek internetowych, a w przypadku ich braku zainstalowany (bezpłatny) certyfikat Głównego Urzędu Certyfikacji Certum CA (tzw. root).

Okres ważności

certyfikat Certum Gold wydawany jest na 1 rok.

Odpowiedzialność CERTUM PCC

odpowiedzialność finansowa CERTUM PCC wynosi do 20 000 zł.

Cena

Certum Gold

Netto

Brutto

Okres ważności

Wydanie

129,00 zł

157,38 zł

1 rok

Odnowienie

79,00 zł

96,38 zł

1 rok

Wymagane dokumenty w celu weryfikacji tożsamości

Kopia dowodu tożsamości subskrybenta (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy itp.), przesłana listem poleconym lub dostarczona osobiście, umożliwiająca weryfikację danych podanych w formularzu wypełnionym na stronie WWW. Kopie przesłane listem poleconym muszą być potwierdzone własnoręcznym czytelnym podpisem (opcjonalnie pieczęcią osoby tworzącej kopię) lub notarialnie.

Wymagane dokumenty w celu weryfikacji uprawnień

Jeżeli subskrybent jest pracownikiem instytucji lub osoby prawnej, której dane chce umieścić w certyfikacie:

Dokument potwierdzający, że osoba występująca o certyfikat jest pracownikiem lub reprezentantem tej instytucji bądź osoby prawnej (jeżeli nie wynika to z innych dokumentów).

Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku instytucji nie zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym dokument potwierdzający nadany numer NIP lub REGON.

Dokumenty te muszą być potwierdzone przez uprawnionego przedstawiciela instytucji lub osoby prawnej występującej o certyfikat.

Wymagane dokumenty formalne

W przypadku certyfikatu zamawianego przez osoby fizyczne:

Umowa z Subskrybentem o świadczenie niekwalifikowanych usług certyfikacyjnych.

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami użycia certyfikatu.


W przypadku certyfikatu zamawianego przez Zamawiającego, innego niż podmiot samego certyfikatu:

Umowa z Zamawiającym o świadczenie niekwalifikowanych usług certyfikacyjnych.

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami użycia certyfikatu.3.Certum Platinum

Certyfikat identyfikujący osobę w Internecie. Pozwala na podpisywanie i szyfrowanie poczty elektronicznej oraz plików (podobnie jak Certum Silver i Certum Gold). Za pomocą tego certyfikatu możliwa jest weryfikacja podpisu elektronicznego złożonego pod dokumentem elektronicznym i powiązanie tego podpisu z osobą, która go złożyła. Certum Platinum wydawany jest wyłącznie na karcie kryptograficznej, a tożsamość właściciela weryfikowana jest notarialnie lub przez osobiste stawiennictwo. Certyfikat ten charakteryzuje się dłuższym okresem ważności (2 lata) niż certyfikaty Certum Silver i Certum Gold oraz najwyższym poziomem odpowiedzialności wystawcy.

Zastosowanie

Certyfikat znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są certyfikaty Certum Silver i Certum Gold. Również po zawarciu odpowiednich umów może być wykorzystywany do sygnowania podpisem elektronicznym dokumentów handlowo-biznesowych, takich jak np. oferty, umowy, czy zamówienia. W przypadku wykorzystywania przez firmy certyfikatów do identyfikacji użytkowników oraz zabezpieczenia poczty korporacyjnej, certyfikat Certum Platinum najczęściej jest używany przez pracowników wyższego szczebla oraz przez kadrę zarządzającą. Najwyższy poziom odpowiedzialności finansowej wystawcy certyfikatu oraz dwuletni okres ważności decyduje o zastosowaniu certyfikatów do elektronicznego podpisywania dokumentów o ważnym znaczeniu dla firmy.

Korzyści

wiarygodna identyfikacja właściciela certyfikatu w Internecie,prowadzenie bezpiecznej korespondencji elektronicznej, także o charakterze zawodowym,skuteczna ochrona przed przechwyceniem i podejrzeniem lub sfałszowaniem wiadomości elektronicznych, przechowywanych dokumentów elektronicznych i plików,dostęp do innych usług oferowanych przez CERTUM PCC (np. Kurier Elektroniczny),oszczędność czasu i kosztów w przypadku wprowadzenia komunikacji elektronicznej jako podstawowej formy kontaktów z partnerami handlowymi i kontrahentami,długi okres ważności certyfikatu,najwyższy poziom bezpieczeństwa gwarantowany przez notarialną weryfikację tożsamości posiadacza certyfikatu oraz wysoką odpowiedzialność fianansową wystawcy.

Parametry techniczne certyfikatu

zgodny ze standardem X.509 v.3 (RFC3280),zabezpieczony funkcją kryptograficzną RSA-SHA1,wydany przez CERTUM PCC posiadające aktualny certyfikat zgodności ze standardami WebTrust,wydany przez CERTUM PCC, którego certyfikat urzędu (certyfikat root) jest automatycznie rozpoznawany jako zaufany w przeglądarkach internetowych,możliwa jest weryfikacja statusu certyfikatu przy pomocy list CRL oraz protokołu OCSP.Wymagania techniczneposiadanie konta poczty elektronicznej,zainstalowane odpowiednie aktualizacje przeglądarek internetowych, a w przypadku ich braku zainstalowany (bezpłatny) certyfikat Głównego Urzędu Certyfikacji Certum CA (tzw. root),mikroprocesorowa karta kryptograficzna,czytnik kart mikroprocesorowych.

Okres ważności

certyfikat Certum Platinum wydawany jest na 2 lata.

Odpowiedzialność CERTUM PCC

odpowiedzialność finansowa CERTUM PCC wynosi do 100 000 zł.

Cena

Certum Platinum

Netto

Brutto

Okres ważności

Wydanie*

189,00 zł

230,58 zł

2 lata

Odnowienie

109,00 zł

132,98 zł

2 lata

Zestaw Platinum**

329,00 zł

401,38 zł

-

*) Cena dotyczy samego certyfikatu. Certyfikat może być wygenerowany i przechowywany tylko na karcie kryptograficznej.
**) W skład zestawu Platinum wchodzą: certyfikat Certum Platinum, czytnik kart kryptograficznych (USB) i karta kryptograficzna.

Wymagane dokumenty w celu weryfikacji tożsamości

Kopia dowodu tożsamości subskrybenta (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy itp.), dostarczona osobiście lub przesłana listem poleconym, umożliwiająca weryfikację danych podanych w formularzu wypełnionym na stronie WWW. Kopie przesłane listem poleconym muszą być potwierdzone notarialnie.

Wymagane dokumenty w celu weryfikacji uprawnień

Jeżeli subskrybent jest pracownikiem instytucji lub osoby prawnej, której dane chce umieścić w certyfikacie:

Dokument potwierdzający, że osoba występująca o certyfikat jest pracownikiem lub reprezentantem tej instytucji bądź osoby prawnej (jeżeli nie wynika to z innych dokumentów).

Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku instytucji nie zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym dokument potwierdzający nadany numer NIP lub REGON.

Dokumenty te muszą być potwierdzone notarialnie.

Wymagane dokumenty formalne

W przypadku certyfikatu zamawianego przez osoby fizyczne:

Umowa z Subskrybentem o świadczenie niekwalifikowanych usług certyfikacyjnych.

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami użycia certyfikatu.


W przypadku certyfikatu zamawianego przez Zamawiającego, innego niż podmiot samego certyfikatu:

Umowa z Zamawiającym o świadczenie niekwalifikowanych usług certyfikacyjnych.

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami użycia certyfikatu.Cechy certyfikatów:

Certum Silver

Certum Gold

Certum Platinum

Okres ważności certyfikatu

1 rok

1 rok

2 lata

Odpowiedzialność finansowa CERTUM PCC

400 zł

20 000 zł

100 000 zł

Karta kryptograficzna

nie

tak / nie

tak

Globalne zaufanie

tak

tak

tak

Automatyczne rozpoznawanie w rozpowszechnionych przeglądarkach internetowych

tak

tak

tak

Automatyczne rozpoznawanie w produktach Microsoft Corp.

tak

tak

tak

Podpis elektroniczny niekwalifikowany

tak

tak

tak

Szyfrowanie

tak

tak

tak

Archiwizacja elektroniczna

tak

tak

tak

Wiarygodnie uwierzytelnianie w Internecie na całym świecie

tak

tak

tak

Systemy kontroli dostępu

tak

tak

tak

Systemy jednokrotnego logowania (SSO)

tak

tak

tak

Weryfikacja za pomocą OCSP

tak

tak

tak

Zgodność ze standardem WebTrustSM/TM oznacza, że certyfikaty niekwalifikowane CERTUM PCC - jako jedyne w Polsce - są uznawane za zaufane globalnie: we wszystkich rozpowszechnionych przeglądarkach internetowych na świecie oraz we wszystkich produktach Microsoft Corp.

W razie wątpliwości zadzwoń do naszego Punktu Potwierdzenia Tożsamości

 

Reklama
Reklama
Reklama
InsERT: programy dla firm - 430 000 sprzedanych licencji - numer 1 w Polsce

Kasy Fiskalne