1. Co to jest certyfikat kwalifikowany?

Certyfikat kwalifikowany umożliwia składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego i jest elektronicznym dowodem tożsamości osoby, która nim się posługuje.

Certyfikat kwalifikowany wystawia podmiot wpisany do tzw. rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw podpisu elektronicznego (Minister Gospodarki), a z jego upoważnienia Narodowy Bank Polski, w którego strukturach znajduje się Narodowe Centrum Certyfikacji - www.nccert.pl. Certyfikat ten jest elektronicznym znakiem rozpoznawczym, wiarygodnie potwierdza naszą tożsamość w sieci.


2. Jak uzyskać certyfikat?

Certyfikat kwalifikowany wydawany przez CERTUM PCC, można uzyskać za naszym pośrednictwem.

KROK 1- Zakup zestawu

W naszej firmie można nabyć zestaw do składania bezpiecznego podpisu.

KROK 2- Aktywacja karty

KROCZEK 2A – Wypełnienie elektronicznego formularza, możesz to wykonać sam lub za naszym pośrednictwem (tabela poniżej, pkt. 3 przewodnika)

Po prawidłowym wypełnieniu formularza pojawi się komunikat ( na ekranie komputera), iż w ciągu 48 godzin zostaną wysłane na adres e-mail podany w formularzu wypełnione, wprowadzonymi danymi, odpowiednie dokumenty i instrukcje co z tymi dokumentami należy zrobić

KROCZEK 2B - Potwierdzenie tożsamości możesz uzyskać w naszych Punktach Potwierdzenia Tożsamości - koszt 20 zł netto (24,60zł brutto)

KROCZEK 2C – Wysyłka kompletu dokumentów do CERTUM- możesz to wykonać sam lub za naszym pośrednictwem


KROK 3- Pobranie certyfikatu

Po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów, zaakceptowaniu ich, wystawiony zostanie przez CERTUM- Powszechne Centrum Certyfikacji certyfikat i na adres e-mail otrzymają Państwo informację jak go pobrać, możesz to wykonać sam lub za naszym pośrednictwem.


Wszelkich informacji na temat  zestawów oraz odnawiania certyfikatu kwalifikowanego udzieli Państwu pracownik z Punktu Potwierdzenia Tożsamości

3. Jaki certyfikat kwalifikowany wybrać i jakie dokumenty są potrzebne do jego uzyskania.


Certyfikat kwalifikowany jest wydawany przez kwalifikowane centrum certyfikacji wyłącznie na osoby fizyczne. Może natomiast w nim zostać zawarta informacja w czyim imieniu dana osoba będzie się nim posługiwała.


Rozróżnia się dwa typy certyfikatów kwalifikowanych:

UNIWERSALNE

Wydawane osobom fizycznym, które zamierzają go wykorzystywać:
 1. w imieniu własnym

Z DODATKOWYMI DANYMI


Wydawane osobom fizycznym, które zamierzają go wykorzystywać:
 1. jako przedstawiciel innej osoby fizycznej
 2. jako przedstawiciel osoby prawnej
 3. w charakterze członka organu albo organu osoby prawnej
 4. jako przedstawiciel jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
 5. w charakterze członka organu albo organu jednostki organizacyjnej nieposiadającej
  osobowości prawnej
 6. jako organ władzy publicznej.


Przyszły Subskrybent (osoba fizyczna), któremu zostanie wydany certyfikat musi samodzielnie określić, w jakim charakterze będzie działać posługując się certyfikatem kwalifikowanym (zgodnie z postanowieniami art. 20 ust.2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym).


Typ certyfikatu kwalifikowanego
Lista dokumentów, z którymi należy się zgłosić do Punktów Potwierdzenia Tożsamości BITCOMPUTER
UNIWERSALNY

Dowód osobisty lub paszport

Aktywacja karty - Elektroniczny formularz certyfikatu UNIWERSALNEGO (wejdź, wypełnij, wyślij)

Uwaga:

Formularz należy uzupełnić do końca odpowiadając na ostatnie pytanie brzmiące:
Kto przeprowadził Ciebie przez ścieżkę sprzedaży?
Wybór opiekuna klienta* : (wybierz) Partner

Pojawi się wówczas dodatkowe okienko, w które należy wpisać kod: PP/411/0000

Uwaga: Proszę w formularzu sprawdzić poprawność danych kontaktowych (adres e-mail i telefon) do osoby, dla której ma być wystawiony certyfikat.

Na adres e-mail zostaną wysłane wypełnione formularze do wydruku i informacja co należy z nimi zrobić.

Uwaga:

W formularzu zaznaczone są z boku okienka : □ TAK

Jedne z nich mają wstawione już haczyki, inne nie. Dane przy których okienko jest odznaczone haczykiem na TAK będą widoczne w certyfikacie, te przy których okienko jest puste mogą być lub nie. Wybór należy do osoby dla której będzie wystawiony certyfikat. Klikając na puste okienko pojawi się w nim haczyk, oznaczać to będzie, że te dane chcemy aby były ujęte w certyfikacie.

Z DODATKOWYMI DANYMI

Dowód osobisty lub paszport

Aktywacja karty - Elektroniczny formularz certyfikatu Z DODATKOWYMI DANYMI (wejdź, wypełnij, wyślij)

Uwaga:

Formularz należy uzupełnić do końca odpowiadając na ostatnie pytanie brzmiące:
Kto przeprowadził Ciebie przez ścieżkę sprzedaży?
Wybór opiekuna klienta* : (wybierz) Partner
Pojawi się wówczas dodatkowe okienko, w które należy wpisać kod: PP/411/0000

Uwaga: Proszę w formularzu sprawdzić poprawność danych kontaktowych (adres e-mail i telefon) do osoby, dla której ma być wystawiony certyfikat.

Na adres e-mail zostaną wysłane wypełnione formularze do wydruku i informacja co należy z nimi zrobić.

Uwaga:

W formularzu zaznaczone są z boku okienka : □ TAK

Jedne z nich mają wstawione już haczyki, inne nie. Dane przy których okienko jest odznaczone haczykiem na TAK będą widoczne w certyfikacie, te przy których okienko jest puste mogą być lub nie. Wybór należy do osoby dla której będzie wystawiony certyfikat. Klikając na puste okienko pojawi się w nim haczyk, oznaczać to będzie, że te dane chcemy aby były ujęte w certyfikacie.

Dodatkowo:

 1. NIP, Regon
 2. ustawowy przedstawiciel innej osoby fizycznej: dokument potwierdzający istnienie ustawowego umocowania, pełnomocnictwo, lub kopia aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej (z datą wydania nie starszą niż 6 miesięcy)
 3. przedstawiciel osoby prawnej: pełnomocnictwo, aktualny odpis z KRS (z datą wydania nie starszą niż 6 miesięcy)
 4. w charakterze członka organu albo organu osoby prawnej: aktualny odpis z KRS (z datą wydania nie starszą niż 6 miesięcy), uchwała bądź inna decyzja o powołaniu, mianowaniu na dane stanowisko
 5. przedstawiciel jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: pełnomocnictwo, kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji
 6. w charakterze członka organu albo organu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji, uchwała bądź inna decyzja o powołaniu, mianowaniu na dane stanowisko
 7. stosowna decyzja o powołaniu, akt mianowania bądź inny dokument na podstawie którego osoba ubiegająca się o certyfikat działa w charakterze organu władzy publicznej


Do Punktu Potwierdzania Tożsamości (PPT) przyszły subskrybent ma obowiązek zabrać oryginały lub notarialnie poświadczone kopie dokumentów lub kserokopie potwierdzone „za zgodność oryginałem” przez osoby upoważnione, których upoważnienie można zweryfikować na podstawie dostarczonych dokumentów.


4. Zastosowanie i zalety certyfikatu kwalifikowanego.

Certyfikat kwalifikowany można wykorzystywać między innymi do:
 1. kontaktów drogą elektroniczną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,np.:  podpisania wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na    ubezpieczenie społeczne, podpisania deklaracji,
 2. nadawania mocy prawnej dokumentom w kontaktach prawnych przez Internet (np.upoważnienia elektroniczne w ZUS),
 3. pozyskiwania wypisów elektronicznych dotyczących wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (pdi.cors.gov.pl),
 4. podpisywania urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
 5. składania e-deklaracji podatkowych (www.e-deklaracje.gov.pl),
 6. zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
 7. wystawiania faktur w formie elektronicznej,
 8. uczestniczenia w aukcjach i przetargach elektronicznych (np. www.e-przetarg.pl),
 9. podpisywania raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
 10. zgłaszania drogą elektroniczną zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 11. składania e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zalety wykorzystywania certyfikatów kwalifikowanych:

 1. jeden certyfikat kwalifikowany służy do kontaktów z wieloma instytucjami/urzędami drogą elektroniczną,
 2. możliwość załatwiania spraw urzędowych, biznesowych, cywilno-prawnych za pośrednictwem internetu oraz skrócenie czasu ich realizacji,
 3. zastąpienie dotychczasowej „dyskietki” w kontaktach z ZUS przez urządzenia, które można podłączyć do standardowych portów dostępnych w każdym komputerze klasy PC (np. USB),
 4. zabezpieczenie podpisanych dokumentów elektronicznych przed zmianami przez osoby nieupoważnione,
 5. znacznie prostsze, szybsze i tańsze przeszukiwanie elektronicznych archiwów,
 6. dostępność urzędów elektronicznych online przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.

W razie wątpliwości zadzwoń do naszego Punktu Potwierdzenia Tożsamości

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kasy Fiskalne